• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

1 .Wstęp 

1.1 Sklep internetowy TOMPAK, dostępny pod adresem internetowym https://tom-pak.com/, prowadzony jest przez Tomasza Grobelnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TomPak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 764-100-79-91, REGON 300723841. Pełne dane firmy:
TOMPAK Tomasz Grobelny
ul.Przepiórcza 8 MAG III
64-920 Piła
tel +48 67 352 16 10
e-mail: biuro@tom-pak.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje 

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TomPak
TOMPAK Tomasz Grobelny
ul.Przepiórcza 8 MAG III
64-920 Piła
tel +48 67 352 16 10
e-mail: biuro@tom-pak.pl
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7641007991, REGON 300723841.

2.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://tom-pak.com/

2.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem 

3.1. Adres Sprzedawcy: ul. Przepiórcza 8, 64-920 Piła

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@tom-pak.pl

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 67/ 352 16 10

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 18 2030 0045 1110 0000 0175 3250

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00

4. Informacje ogólne 

4.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

4.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

5.1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

5.2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie Danych odbiorcy Zamówienia tj. Imienia i nazwiska lub nazwy firmy i NIP, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

5.4. Potwierdzić zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę”

5.5  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu sklepu, warunków sprzedaży, płatności i zwrotów oraz jest oświadczeniem woli klienta po zaakceptowaniu tych regulaminów.

6. Zasady przesyłanych wycen 

6.1. Wszystkie wyceny w imieniu tom-pak.com są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie tom-pak.com

6.2. Tom-pak.com dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy TomPak.

6.3. Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od tom-pak.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
banner_platnosci-gpay.png
Dostepne formy płatności:

 1. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 2. Przelewy24
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatność za pobraniem

7.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

 1. Przesyłka kurierska
 2. Przesyłka za pobraniem
 3. Odbiór w punkcie DPD
 4. Odbiór osobisty

8. Wykonanie umowy sprzedaży 

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

8.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

8.4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

8.5 Sprzedawca zastrzega możliwość opóźniania wysyłki towaru względem terminu wskazanego w opisie, nie dłużej niż o 2 dni robocze.

8.6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.7 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8.8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Prawo odstąpienia od umowy 

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

9.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

9.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

9.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3 niniejszego regulaminu), lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@tom-pak.pl

9.5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                                                                                        …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

9.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tradycyjnym przelewem na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. Konsument obowiązany jest niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Reklamacja i gwarancja 

10.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

10.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

10.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

10.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

10.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć numer zamówienia, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

10.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

10.7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym 

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

11.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku, którym Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku, którym Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://tom-pak.pl/regulamin/, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez tom-pak.pl, jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

12.4. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Pile.

12.5 Regulamin obowiązuje od dnia 02/01/2020 r.

Przykładowa podstrona o zwrotach.

Treści możesz dodawać i zmieniać w Kreatorze Sklepu w edycji CMS.